Val 2018: Hur ska det bli enklare att driva företag?

Inför riksdagsvalet 9 september har revisions- och redovisningsbranschens tidning Balans undersökt hur riksdagspartierna resonerar kring frågor som företagande och näringsliv. Andra ämnet är hur det ska bli enklare att driva företag.

 Den svenska bokföringslagen är föråldrad och försvårar användandet av ny teknik. Det är bara ett av många exempel på möjligheter till förenkling och besparing för företagen. Vilka idéer har ni för att göra det enklare för företagen?

Vänsterpartiet (V)

När man inför ny lagstiftning bör man alltid beakta hur det påverkar den administrativa bördan för små- och medelstora företag.

Centerpartiet (C)

Såväl regelverk som tekniska lösningar bör kontinuerligt ses över och anpassas till befintliga tekniska möjligheter och utvecklingen i näringslivet.

Reglerna i bokföringslagen skulle kunna lättas väsentligt bara med hjälp av relativt sett små justeringar i regelverket. Särskilt arkiveringskraven och kraven på årsbokslut i syfte att anpassa lagstiftningen till modern teknik och näringslivets behov skulle behöva ses över. Till exempel skulle modern elektronisk lagring och arkivering av material underlätta i stället för att specifika pärmar måste finnas på en specifik geografisk plats. Formerna för arkivering och förvaring bör ses över.

Vi vill införa ett krav på ”en regel in – en regel ut”. Många regler är onödiga och tidskrävande. Detta kostar mycket pengar, både för företagaren och för samhället. Nya regler som innebär ökade kostnader bör kombineras med regelförenklingar som minst kompenserar dessa kostnadsökningar. Nya reglers effekt på företagens kostnader bör alltid utredas grundligt.

Fler regler bör ges så kallade solnedgångsklausuler, som innebär att en regel ges ett slutdatum då det måste visas att dess fördelar fortsatt överstiger dess nackdelar för att regeln ifråga ska få vara kvar.

Förenkla skattereglerna. Mycket av det krånglet som företagare upplever handlar om komplicerade skatteregler. Trots att det ofta kan vara skatteregler som faktiskt gynnar företagarna riskerar de att inte kunna nyttjas fullt ut. Reglerna är helt enkelt för krångliga att sätta sig in i.

Skattesystemet behöver bli både enklare och mer transparent, särskilt för mindre bolag.

Sveriges företagare ska mötas av färre blanketter och ett enklare språk från myndigheterna.

Så kallade “kombinatörer” vill vi uppmuntra så att man kan vara både anställd och företagare på samma gång, för att göra företagande lika naturligt som anställning.

Kristdemokraterna (KD)

Kristdemokraterna värnar företagens möjligheter att etablera sig och växa. Vi har därför länge fört fram förslag på regelförenklingar. Vi vill bland annat sänka kravet på aktiekapital från 50 000 kronor till 25 000 kronor, införa en garanti för företagen att de bara ska behöva lämna en och samma uppgift en gång till myndigheterna och begränsa företrädaransvaret.

Liberalerna (L)

Mellan 2006 och 2014 under alliansregeringen minskade regelkrånglet, enligt Tillväxtverket. Närmare 600 förenklingsförslag genomfördes för att göra vardagen lättare för företagen. Nu går utvecklingen åt andra hållet. Mycket tid och pengar går åt till att hantera skatteadministration i stället för att investeras i kärnverksamheten. Detta är både ett konkurrenskraftsproblem och en tröskel för att starta, driva och expandera företag. Liberalerna har flera förslag för att minska företagens regelbörda. Liberalerna har flera förslag på ytterligare regelförenklingar. Här är några:

  • Företag ska kunna ha all kontakt med myndigheter på ett ställe, inte behöva rapportera samma uppgifter till flera.
  • För att förhindra ökad regelbörda och ökade administrativa kostnader för företag har flera länder infört ”en in, en ut-princip” för ny lagstiftning som riktas mot företagen. För varje ny börda som införs måste en motsvarande börda tas bort. Sverige bör införa en sådan princip.
  • Svenska myndigheter bör inrätta ett system där anställda kan anmäla en regel de tycker är dålig, meningslös eller onödigt krånglig. De som skapat regeln eller ansvarar för den får då motivera varför de tycker den är meningsfull, och om de inte lyckas övertyga så avskaffas regeln.
  • Utgångspunkt vid genomförande av EU-lagstiftning bör vara att Sverige uppfyller minimikraven. Om det finns skäl att överskrida denna nivå ska effekterna för företag och allmänhet bedömas. Fördelarna med mer ambitiösa nationella regelverk (till exempel för miljön, folkhälsan eller arbetarskyddet) måste överväga nackdelen av en ökad regelbörda.

Konkreta exempel på regelförenkling som vi vill se:

Arbetet med modern lagstiftning och utvecklingen av nya lösningar måste snabbare anpassas för att inte skapa en snedvriden konkurrens. Ett tydligt sådant exempel är lagen om att bedriva hotell- och pensionatsrörelse. I dag räcker det inte med att uppfylla de sedvanliga kraven om att du har rätt att driva företag om du vill öppna ett hotell eller ett pensionat. Det krävs också en extra lämplighetsprövning där du prövas hos polisen om du är lämplig att driva hotell, lagen föreskriver dessutom att polisen ska godkänna en namngiven föreståndare och dennes ersättare som ansvarar för verksamheten i tillståndshavarens ställe och inspektera byggnadens beskaffenhet. Lagen är en otidsenlig kvarleva från den tid då hotellen skulle registrera sina gäster och överlämna gästliggaren till polisen.

Ett samtida exempel är hemsidesplattformen Airbnb som kan göra privatpersoner till småskaliga hotellägare, utan att behöva rätta sig efter den komplicerade lagstiftning som den som bedriver professionell hotellverksamhet måste följa. Verkligheten har således sprungit förbi hotellagen och den bör avskaffas för att hotell- och pensionatsrörelser ska behandlas på samma sätt som alla andra företagare. Dessutom skulle ett avskaffande vara ytterligare en välkommen avlastning för polisen som skulle kunna ägna sig åt sitt huvuduppdrag, nämligen att klara upp brott i stället för att i förväg tvingas granska företagare.

Socialdemokraterna (S)

Vi ser en stor potential i att öka användningen av nationella digitala verktyg för att underlätta för företag. Inte minst kan det bidra till att göra kontakten mellan företag och myndigheter smidigare. Det här har vi jobbat för på flera olika fronter, bland annat har Tillväxtverket fått i uppdrag att vara utvecklingsmyndighet för arbetet med ett enklare företagande med mer digitala myndighetskontakter.

Miljöpartiet (MP)

Numera är det möjligt att lämna in både skattedeklaration och årsredovisning digitalt och regeringen gjorde nyligen känt att vi avser att det framöver skall vara tillåtet med papperslösa kvitton samt krav på elektroniska betalningar för att kunna nyttja skatteavdrag. Miljöpartiet vill också utveckla verksamt.se. I regeringen har vi därför varit med och tillsatt flera uppdrag för att göra just det, tillsammans med uppdrag om att utöka det digitala tjänsteutbudet samt möjliggöra kortare handläggningstider för att förenkla för bolagen. Vi i Miljöpartiet vill även att bokföringslagen ses över för att följa digitaliseringens utveckling.

Moderaterna (M)

Vi vill genomföra regelförenklingar så att det blir lättare att starta och driva företag. Detta bör även prioriteras på EU-nivå. Företagsskatterna behöver reformeras för att förenkla för företag att växa. Skatteverket bör även ges i uppdrag att föreslå åtgärder för att minska skatteadministrationen.

Vi vill dra nytta av digitaliseringens möjligheter, exempelvis genom att myndigheternas service i högre utsträckning sker med hjälp av digital teknik. Vi vill underlätta uppgiftslämning för företag till myndigheter genom konceptet “En dörr in”. Vi vill också förenkla 3:12-reglerna.

Sverigedemokraterna (SD)

Sverigedemokraterna vill att Skatteverket erbjuder en förenklad deklarations- och bokföringshjälp på skatteverket.se för småföretagare. Det skulle underlätta för dessa näringsidkare så att de kan fokusera på sin försäljning, sina kunder och sin operativa verksamhet.

Läs mer: Val 2018: Blir det en ny skattereform?

Pernilla Halling

 

Denna text publiceras i samarbete med tidningen Resultat