Vad innebär en kontrollinventering av varulager?

Varför vill revisorn kontrollinventera varulagret och vad innebär det egentligen? Läs vad Resultats experter svarar.

Revisorn vill kontrollinventera vårt varulager. Varför och vad innebär det?

Svar: Bolag som har varulager är, enligt bokföringslagen och lag om inventering av varulager för inkomstbeskattningen, normalt skyldiga att inventera sitt varulager och uppdatera bokföringen enligt god redovisningssed.

Om bolaget har en vald revisor så ska varulagret normalt revideras enligt god revisionssed. Detta gäller inte samtliga varulager utan enbart väsentliga sådana. Förenklat är ett varulagervärde överstigande tio procent av balansomslutningen en väsentlig balanspost. Enligt revisionsstandarderna ISA 500 & ISA 501, som revisorn ska följa i sitt arbete ska revisorn då delta vid, eller i anslutning till, bolagets inventering för att kunna säkra varulagrets existens samt kontrollera rutinerna. Detta görs för att inhämta revisionsbevis som ska ligga till grund för utformningen av revisionsberättelsen.

 Revisorn träffar bolagets lageransvariga och gör kontroller att det finns överensstämmelse mellan lagerlistan och varulagret. Kontroller sker bland annat delvis genom intervju med personalen och delvis genom kontrollräkning.

Kim Lavin, auktoriserad revisor

Kim Lavin är ny i panelen bland Resultats experter. Han tar över efter Jan Kjäll.

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat