Utökade möjligheter till korttidspermittering

Korttidsstödet förlängs och förstärks. För januari till mars kan arbetstiden minskas med upp till 80 procent.

En lagrådsremiss har lagts fram där regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna föreslår att stödet vid korttidsarbete förlängs och förstärks. Stöd vid korttidsarbete ska kunna lämnas, efter godkännande av Tillväxtverket, för stödmånader som infaller under perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021.

Staten föreslås gå in och ta en större andel av kostnaderna. Det ska också bli möjligt att minska arbetstiden med 80 procent. Lagrådsremissen innehåller även förslag på hur kontrollen av stödet kan förstärkas och det föreslås även att det särskilt regleras att arbetsgivare som lämnar vinstudelning eller gör andra värdeöverföringar inte har rätt till stöd vid korttidsarbete.

På webben skriver regeringen att precis som tidigare meddelat föreslås:

  • Att tidsgränsen och karenstiden som vanligtvis reglerar hur länge ett företag kan beviljas korttidspermittering tas bort under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. Det innebär att företag kan fortsätta att använda stödet i upp till ytterligare sju månader, eller som längst till och med 30 juni 2021. Även företag som använt stödet tidigare kommer kunna gå in i systemet igen från och med 1 december 2020.
  • Stödet kommer vara förstärkt även till halvårsskiftet 2021. I december-mars kommer subventioneringsgraden fortsatt vara 75 procent, vilket är samma subventioneringsgrad som under 2020. I april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent. I det ordinarie stödet för korttidsarbete bär staten, arbetsgivare och arbetstagare en tredjedel var av kostnaden för arbetstidsminskningen.
  • Det införs ett krav på att lämna ett yttrande från en revisor i samband med ansökan för arbetsgivare som får stöd baserat på en lönesumma som överstiger 400 000 kronor i månaden. Detta för att förhindra missbruk av stödet. Företag kommer kunna få ersättning på upp till 10 000 kronor för att täcka kostnader för intyget.
  • Det införs tydligare regler vad gäller företagens vinstutdelningar. Företag som beslutar om eller verkställer vinstutdelning två månader före stödperioden eller sex månader efter stödperioden kommer inte ha rätt att ta del av stödet. Däremot kan koncernbidrag lämnas under stödperioden.

Tanken är att den tillfälliga lagen som reglerar stödet ska träda i kraft 15 februari 2021 och gälla till och med sista juni 2021.

Charlotta Marténg

Läs mer: Regeringen om utökad möjlighet till korttidsstöd https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/utokad-mojlighet-till-korttidspermittering-till-foljd-av-ny-pandemilag/

Läs mer: Lagrådsremissen om korttidsstödet

https://www.regeringen.se/48dfaa/contentassets/94116b2312fa48e7a03dd5337c8b20bd/stod-vid-korttidsarbete-i-vissa-fall.pdf