Bokslut

När räkenskapsåret är slut så ska du avsluta räkenskaperna.
Detta gör du genom att upprätta årsbokslut.
Om du har en enskild firma eller ett handelsbolag vars årliga omsättning uppgår till högst 3 miljoner i nettoomsättning och inte är skyldig att upprätta årsredovisning (se nedan), så får du upprätta årsbokslut i förenklad form.

För mer information om vad ett årsbokslut innebär, se denna sida.

Om du har ett aktiebolag eller ekonomisk förening så ska du även upprätta en årsredovisning.
Även handelsbolag där en eller flera ägare är juridiska personer ska upprätta en årsredovisning.

Därefter så ska du vid bolagets ordinarie bolagsstämma fastställa bolagets balans- och resultaträkning samt bestämma om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet. Bolagsstämman ska ske inom 6 månader från utgången av räkenskapsåret. Om bolaget har revisor så ska han/hon granska bolagets räkenskaper.

När både styrelse och revisor har skrivit på årsredovisningen så ska den skickas in till Bolagsverket. Den ska skickas in senast 7 månader efter räkenskapsårets utgång.

Om du inte skickar in årsredovisningen i tid så får du betala en förseningsavgift. För mer information se Bolagsverket.

Räkenskapsår
När du bildar ditt aktiebolag så kan du välja vilket datum du vill ha som bokslutsmånad så länge det är den sista dagen i månaden. Exempel 31 mars eller 30 april. Ditt första räkenskapsår kan vara maximalt 18 månader. Exempel 170815-190131. Därefter rullar räkenskapsåren på i 12 månader långa perioder, vilket är ett räkenskapsårs normala längd, exempel 190201-200131.