Resultat sammanfattar stödåtgärderna – personalfrågor och lokaler

Förslagen om stödåtgärder har varit många. Resultat sammanfattar de viktigaste åtgärderna du behöver känna till. Här kan du läsa om det som rör personalen och lokalerna.

Antalet varsel och antalet konkurser rusar i spåren av coronavirusets framfart. Flera stödpaket har arbetats fram av politikerna i dialog med myndigheter, näringslivet och branschorganisationer.

För dig som företagare är det viktigt att ha en plan för företagets ekonomi. Diskutera frågan med din revisor/auktoriserade redovisningskonsult för att få hjälp att reda ut om, och i så fall vilka, stödåtgärder som kan vara tillämpliga för just ditt företag.

Tidningen Resultat har tagit hjälp av Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR för att sammanfatta stöden som finns i nuläget.

PERSONAL

Kostnader för personal är en stor post för många företag. Inom området har bland annat följande åtgärder presenterats:

Nedsatta arbetsgivaravgifter för anställda.

Gäller under perioden 1 mars – 30 juni, deklarationerna för mars, april, maj och juni. Under denna period sänks arbetsgivaravgiften till 10,21 procent för de första 30 anställda på en lön om högst 25 000 kronor per anställd och kalendermånad. För den del av lönen som överstiger 25 000 kronor betalas fulla arbetsgivaravgifter. Skattelättnaden kan som mest uppgå till 5 300 kronor per anställd och månad.

”Även på permitteringslöner betalas arbetsgivaravgifter, men även där kan de sättas ned. Företaget räknar själv ut de arbetsgivaravgifter som ska betalas och betalar in dessa. Redan inlämnade deklarationer kan rättas, kommenterar Hans Peter Larsson.”

Motsvarande regler gäller för enskilda näringsidkare och ägare till handelsbolag.

Stöd vid korttidsarbete

Stöd vid korttidsarbete (det som tidigare hette korttidspermittering) handläggs av Tillväxtverket. Stödet kan ges i sex månader med möjlighet till tre månaders förlängning och är preliminärt. Ett av villkoren är att utdelning eller liknande inte får ha lämnats, men exakt vad det omfattar eller hur stor utdelning det handlar om har inte preciserats.

Arbetsgivaren kan minska arbetstiden med 20, 40, 60 eller 80 procent och lönetaket för stödet är 44 000 kronor i månaden. Det högsta stödet är 26 030 kronor per person och månad om lönen ligger över 44 000 kronor i månaden och arbetstidsminskningen är 60 procent.

”Notera att möjligheten att permittera till 80 procent endast gäller under tiden 1 maj till 31 juli. I kombination med de sänkta arbetsgivaravgifterna bär staten 86 procent av personalkostnaderna i maj och juni, men inte i juli då den sänkta arbetsgivaravgiften i nuläget inte gäller, säger Hans Peter Larsson.”

För att kunna nyttja åtgärden måste avtal med anställda måste finnas, antingen genom kollektivavtal eller genom direkt avtal med anställda. Saknas kollektivavtal kan hjälp av en arbetsrättsjurist behövas då frågan är arbetsrättslig.

Stödet som betalas ut är preliminärt och ges vid ”tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som företaget inte hade kunnat förutse eller undvika” utan att detta närmare preciseras. Arbetsgivaren ska ha gjort vad denne kan för att minska personalkostnaden genom att säga upp personal som inte är tillsvidareanställd och som inte är verksamhetskritisk. Skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning får heller inte föreligga, och inga ”större utdelningar” får lämnas enligt Tillväxtverket.

”Det finns många frågor kring dessa regler och situationen försvåras eftersom stödet är preliminärt och kan komma att återkrävas om villkoren inte uppfylls. Kraven som ställs av riksdagen är högre än de som Tillväxtverket nämner på sin webb, vilket kan påverka bedömningen när stöden följs upp, kommenterar Hans Peter Larsson.”

Övriga personalrelaterade frågor

Lättnader har införts i villkoren för att gå med i en arbetslöshetskassa och ha rätt till arbetslöshetsersättning. Företagare som tillhör en a-kassa kan lägga företaget vilande. Även kraven på när och hur ett företag får läggas i vila har lättat.

Lokalerna

Ett stöd där hyresvärden sänker hyran för en hyresgäst har presenterats. Stödet innebär att en hyresvärd som sänkt hyran för en hyresgäst i särskilt utsatta branscher kan söka stöd för upp till 50 procent av den nedsatta hyran. Hyresvärden ansöker om kompensationen i efterhand hos Länsstyrelsen. Detta statsstöd måste godkännas av EU.

Charlotta Marténg

Läs även: Resultat sammanfattar stödåtgärderna lån och skatter

Då situationen kan ändras snabbt är det en god idé att söka information hos grundkällan, så som riksdag/regeringen och berörda myndigheter, exempelvis Skatteverket, Bolagsverket, Tullverket och Tillväxtverket. På verksamt.se samlas också information från flera myndigheter, där finns också en hel del av informationen översatt till engelska.

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat