Resning begärd i HFD om skatt på styrelsearvode

Frågan om hur styrelsearvoden till advokater ska beskattas kan komma att prövas på nytt. Advokat Biörn Riese har begärt resning i ett mål vid Högsta förvaltningsdomstolen. Han anser att ett grovt rättegångsfel har begåtts.

Redan före årsskiftet kan Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, besluta om man ska säga ja eller nej till att ta upp frågan igen.

– Det här är en mycket viktig fråga som berör många företag. För många företag är det mycket värdefullt att ta in personer med olika kompetenser i styrelsen, till exempel en advokat. Men om HFD:s dom står sig blir det mycket svårt, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Att företag tar in advokater i sina styrelser är vanligt och uppdrag som styrelseledamot omfattas av de regler som gäller för advokatverksamhet.

Frågan i målet i HFD var hur advokaterna ska skatta för de arvoden de får som styrelseledamöter. Enligt den praxis som råder sedan ett avgörande i HFD 2017 ska styrelsearvoden normalt beskattas som inkomst av tjänst. Frågan som Biörn Riese ställde i en begäran om förhandsbesked var om detta även gäller för advokater.

– Det blir ju märkligt att jag i min advokatverksamhet får olika typer av arvoden, en del som ska ses som privata inkomster och en del som ska anses som en intäkt till advokatbyrån, säger Biörn Riese till Resultat.

Han säger att en advokats styrelseuppdrag i ett klientbolag är ett av många personliga uppdrag som normalt utförs inom advokatverksamhet.

– Arvode för ett styrelseuppdrag borde rimligen behandlas som alla andra advokatarvoden, säger Biörn Riese.

– Det är svårt att se varför man ska särbehandla just uppdrag som styrelseledamot. Ytterst handlar det om ordning och reda, säger Biörn Riese.

Men varken Skatteverket eller Skatterättsnämnden höll med Biörn Riese. Frågan har vandrat vidare genom instanserna och 16 december 2019 avgjorde HFD till Biörn Rieses nackdel.

HFD avkunnade sin dom i plenum vilket innebär att alla ledamöter deltog. Att HFD samlas i plenum är mycket ovanligt och många såg fram mot en klargörande dom.

HFD:s dom i förhandsbeskedfrågan innebar att advokaters styrelsearvoden inte ska faktureras från advokatbolaget utan hanteras av advokaten privat som inkomst av tjänst.

Men domen är svårtolkad, anser Biörn Riese. I sin resningsansökan hävdar han att HFD inte har redovisat några skäl för sitt avgörande. Han hävdar också att det inte framkommer av domen att HFD har gjort en fullständig och förutsättningslös prövning.

Biörn Riese säger också att HFD har ställt upp ett nytt villkor som innebär att det ska vara ”angeläget” att ändra praxis för att det ska ske.

– Sammantaget finns det i detta fall tillräcklig grund för resning, anser Biörn Riese.

Han riktar allvarlig kritik mot HFD och anser att ett grovt rättegångsfel föreligger.

Det krävs extraordinära skäl för att HFD ska bevilja resning, det vanligaste är att HFD inte beviljar resning. Enligt justitiesekreterare Jenny Björstrand på HFD är det troligt att HFD kommer med ett besked, ja eller nej till resning, före årsskiftet.

Björn Dickson

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 3978-18

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 3050-20