Obetald semester saknar värde vid beräkning av sjukpenningsgrundande inkomst

Uttag av obetald semester kan inte jämställas med intjänade betalda semesterdagar. I alla fall inte när sjukpenninggrundande inkomst ska beräknas.

I slutet av förra året kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som rör beräkning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Det är Försäkringskassan som fastställer en persons sjukpenninggrundande inkomst, och den ligger sedan till grund för beräkningen av flera olika ersättningar inom socialförsäkringssystemet. Huvudregeln är att SGI bestäms utifrån den årsinkomst en försäkrad kan antas få från anställning och annat förvärvsarbete.

I den aktuella domen från Högsta förvaltningsdomstolen, där kammarrättens dom upphävs och förvaltningsrättens fastställs, meddelar domstolen att uttag av obetald semester inte kan jämställas med intjänade betalda semesterdagar vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst. Detta eftersom obetald semester inte är intjänad och därför inte genererar någon inkomst. Inte heller går det att använda sig av sjukpenninggrundande inkomstskydd, så kallat SGI-skydd. SGI-skyddet är ett skydd under längst tre månader där en försäkrad får behålla sin tidigare sjukpenninggrundande inkomst vid avbrott från sitt arbete under en kort period. Däremot täcker den inte fall där den försäkrade inskränker sin arbetstid under en kort period.

Maria Bengtson

Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 7041-17

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat