Nytt om skatt för den som bor utomlands

Den som bor utomlands och får utdelning från svenska aktier eller från svenska fonder ska betala kupongskatt. Nu kommer Skatteverket med ny vägledning om kupongskatt.

Det finns en viktig skillnad i vad som gäller för obegränsat respektive begränsat skattskyldiga personer. Skatteverket anser att den skillnaden strider mot EU-rätten. Det är därför som Skatteverket har kommit med sitt nya ställningstagande.

Först en bakgrund: Den som har fått utdelning på aktier från ett svenskt aktiebolag eller från andelar i en svensk värdepappersfond eller en specialfond, och som är skattemässigt bosatt eller hemmahörande utomlands, ska betala kupongskatt.

Det är som regel den som betalar ut utdelningen som håller inne kupongskatten och betalar in den till Skatteverket.

Kupongskatt betalas med 30 procent på utdelningsbeloppet, om inte ett skatteavtal med det land där mottagaren bor begränsar medför att skattesatsen blir lägre.

Det som gäller när en obegränsat skattskyldig fysisk person får en utbetalning i samband med likvidation, inlösen eller återköp är att utbetalaren inte håller någon skatt inne. När kapitalvinstberäkningen görs får avdrag för omkostnadsbeloppet göras. Det innebär att skatt i det här fallet inte betalas på utbetalningens bruttobelopp.

Men för en begränsat skattskyldig fysisk person ska utbetalaren däremot hålla inne skatt på hela utbetalningen. Den skattskyldiga personen måste ansöka om återbetalning av kupongskatt och får först då avdrag för omkostnadsbeloppet.

Skatteverket anser alltså att denna skillnad inte är förenlig med EU-rätten. Den som ska hålla inne kupongskatt får därför beakta omkostnadsbeloppet redan vid utbetalningen, om information om rätt belopp finns hos den som ska hålla skatten inne. Om omkostnadsbeloppet inte har beaktats när skatten hölls inne kan den utdelningsberättigade personen ansöka om återbetalning.

Obegränsad skattskyldighet innebär att man är skattskyldig i Sverige för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. För att en fysisk person ska vara obegränsat skattskyldig i Sverige krävs att hen är bosatt i Sverige, vistas stadigvarande i Sverige och/eller har väsentlig anknytning till Sverige.

Begränsat skattskyldig är följaktligen en fysisk person som inte bor i Sverige eller som inte stadigvarande vistas här och inte har väsentlig anknytning till Sverige.

Björn Dickson

Läs mer: Skatteverkets ställningstagande om kupongbolag

Läs mer: Skatteverkets ställningstagande om kupongskatt

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat