Nedslag i bokföringslagen

I en artikelserie om två delar kommer Eva Törning, redovisningsspecialist på Grant Thornton och en av Sveriges främsta experter inom redovisning, att gå igenom vanliga frågor och svar som rör bokföringslagen.

Del 1 publicerades i Resultat nr 6 2020. Del 2 kommer i Resultat nr 1 2021, som ges ut i mitten av februari.

Bokföringen ligger till grund för momsredovisning, skattedeklaration, insamling av statistik, årsredovisning och annan rapportering. God kvalitet på bokföringen gör rapporteringen snabbare, kvaliteten högre och risken för fel lägre. Den ger bra möjligheter att hålla koll på sitt företag. Viktigt att tänka på är att alla aktiebolag omfattas av bokföringslagen, BFL, och har därmed en lagstadgad bokföringsplikt. Oavsett hur stort eller litet aktiebolaget är börjar lagen gälla från och med den dag bolaget registreras hos Bolagsverket.

I en artikelserie om två delar kommer Eva Törning, redovisningsspecialist på Grant Thornton och en av Sveriges främsta experter inom redovisning att gå igenom vanliga frågor och svar som rör (BFL).

Du jämför bokföringen med en färskvara, ju längre man väntar med att bokföra något desto mindre användbar blir bokföringen?

− Plikten att bokföra infaller när affärshändelsen infaller, exempelvis om en snickare hämtar ut material till ett jobb på en byggmarknad. Beviset för affärshändelsen är då den följesedel som han får med sig. När han lämnar byggmarknaden så har bokföringsplikten inträffat. Han behöver dock inte bokföra följesedeln utan får vänta till fakturan från byggmarknaden kommer. Observera att detta är en uttrycklig undantagsregel som Bokföringsnämnden, BFN, ger oss,.

− En löpande bokföring ger ett bra underlag för skatt och moms men är också ett bra tillfälle att se hur företaget går. I coronatider är bokföringen ännu viktigare, då risken för konkurser är större och Skatteverket granskar omställningsstöden. Det blir då viktigt att kunna bevaka när tidpunkten för kontrollbalansräkning inträffar och när omställningsstöd ska sökas så är en av förutsättningarna att företaget presenterar periodiserade belopp, både för intäkter och kostnader.

− Det kan vara en god idé att stämma av bokföringen regelbundet, i syfte att kunna överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat. BFN ställer dessutom krav på att bokföringen ska stämmas av löpande enligt fasta rutiner. Månadsvisa avstämningar är mycket lämpliga. Bokföringen blir då ett bra beslutsunderlag i din verksamhet.

Vad krävs för att något ska anses som bokfört?

− Det är inte bokfört förrän bokföringen visar att affärshändelserna både kan presenteras i den ordning som de tillfördes systemet, oftast kronologisk ordning, och i systematisk ordning. Med systematisk ordning menas att affärshändelsen klassificerats till ett konto. BFL innehåller krav på ganska mycket upplysningar i en verifikation och det syftar till att man ska kunna klassificera affärshändelsen utan att behöva ha varit med och gjort transaktionen.

Det finns ett konto 2999 i BAS-kontoplanen, vad innebär det kontot?

− Konto 2999 är ett OBS-konto. Det kontot används när man inte har underlag (verifikation) för en affärshändelse eller när underlaget inte innehåller tillräcklig information för att jag ska kunna klassificera affärshändelsen.

Vad betyder det att det finns ett saldo på konto 2999?

− Det betyder att det saldot inte är bokfört. Om man exempelvis har en betalning via bankkontot så kan affärshändelsen i kredit bokföras för betalningen jag kan se på kontoutdraget. Debet kan dock inte klassificeras så därför hamnar det på konto 2999. Eftersom de transaktioner som finns här inte är bokförda är det jätteviktigt att man arbetar för att se till att det finns underlag så att det går att klassificera affärshändelsen och då boka bort det från 2999. Man måste också titta på hur stort saldot är på kontot för att bedöma om det går att följa förloppet.

När ska bokföringen vara fullgjord?

− Kontanta transaktioner ska vara bokförda senaste följande då arbete utfördes i verksamheten. För en butik som har öppet måndag till lördag så innebär det att transaktionerna under fredagen ska bokföras på lördagen medan lördagsförsäljningen får vänta till måndag. Nu har vi ju inte så många kontanta transaktioner och med pandemin så har ännu fler företag gått över till endast kortbetalning eller swish. Ingen av dessa är kontanta transaktioner enligt BFL, men de omfattas av kontrollagstiftningen om kassaregister.

Finns det några undantag?

− Andra transaktioner än kontanta sådana ska bokföras ”så snart det kan ske”. Här kommer BFN:s bestämmelser om senareläggning in, men de är frivilliga lättnadsregler.

− Huvudregeln är alltså är att bokföringen sker när affärshändelsen har inträffat men om det inte är en kontant transaktion gäller ”så snart det kan ske”. BFN definierar det begreppet i sin Vägledning om Bokföring att den tidpunkten infaller när företaget har tillräckliga uppgifter för att kunna bokföra affärshändelserna på ett godtagbart sätt. Om följesedeln från byggmarknaden inte innehåller några priser går det ju inte att bokföra något. Men oavsett om den innehåller priser eller inte så får vi alltid vänta in en faktura. När vi gör det så måste vi hålla kolla på att fakturan verkligen anländer så att vi kan bokföra affärshändelsen. BFN pratar här om ”god affärssed” när det gäller tidpunkt för när vi tar emot leverantörsfakturan.

− Sen får alla senarelägga bokföringstidpunkten till 50 dagar efter månadens slut. Detta är för att tidpunkten hänger samman med momsdeklarationen. Vad man ska tänka på vid senareläggning av bokföringen kommer vi att gå igenom i del 2 i artikelserien.

Charlotta Marténg

Missa inte del 2 – publiceras i Resultat nr 1 2021!