Näringsförbud efter felaktiga momsuppgifter

Att vid nio tillfällen lämna felaktiga uppgifter om ut- och ingående moms i deklarationerna, och inte deklarera i tid kan ge näringsförbud. Det slår Högsta domstolen fast i en dom.

Du som driver företag har flera skyldigheter. Utöver att i tid betala skatter och avgifter som gäller får du självklart heller inte begå brott i verksamheten. För om du grovt åsidosätter dina skyldigheter kan du få näringsförbud. Risken att få näringsförbud gäller även om du driver verksamheten i konkurs på ett brottsligt sätt.

På Ekobrottsmyndigheten webb listas tre situationer som kan ge näringsförbud:

 • Brott
 • Skattebetalningsförsummelse
 • Konkurs

Nu har Högsta domstolen prövat ett fall där en ställföreträdare för företaget vid nio tillfällen lämnade oriktiga uppgifter om in- och utgående moms i skattedeklarationerna.Vid det sista tillfällen lämnades även deklarationen in för sent. Deklarationen kom in först efter att Skatteverket beslutat om revision. Summan som undanhållits staten uppgick till drygt 1,1 miljoner konor. Efter att Skatteverket ansökt om att bolaget skulle försättas i konkurs betalades slutligen skatt och skattetillägg in.

Högsta domstolen konstaterar att ställföreträdaren grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamheten,även om de vid varje redovisningstillfälle undandragna beloppen inte varit påtagligt stora, och förfarandet inte kom att upprepas vid mer än nio tillfällen. Ställföreträdaren dömdes till ett treårigt näringsförbud.

Om du blir belagd med närings förbud betyder det att du inte får:

 • Driva näringsverksamhet, exempelvis företag.
 • Vara firmatecknare i ett företag.
 • Vara ombud för en juridisk person som driver näringsverksamhet.
 • Sitta i ledningen för en näringsverksamhet.
 • Ha röstmajoritet i ett aktiebolag.
 • Vara anställd inom den verksamhet där näringsförbudet gäller.
 • Ta uppdrag i den verksamhet näringsförbudet gäller.
 • Vara anställd i näringsverksamhet som drivs av en närstående.

Ett näringsförbud kan gälla i tre till tio år.

Charlotta Marténg

Högsta domstolen mål nr B 4680-17

Texten publiceras i samarbete med tidningenResultat