Momsplikt för p-plats omfattar även båtar

Kommuner som upplåter mark eller hamnanläggningar till båtklubbar ska ta ut moms. I går föll domen i Högsta förvaltningsdomstolen.

Upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet undantas från mervärdesskatteplikt. Men vissa fastighetsupplåtelser, som exempelvis plats för parkering inklusive förtöjning och ankring av transportmedel, omfattas inte av undantaget. Sådana upplåtelser är alltså skattepliktiga.

Frågan om momsplikt och arrendeavtal med båtklubbar har länge diskuterats, och tolkats olika av olika kommuner runt om i landet. Den har varit uppe i såväl Skatterättsnämnden som Högsta förvaltningsdomstolen, som då återförvisade målet till Skatterättsnämnden.

När Skatterättsnämnden då avgjorde frågan konstaterade den att en kommuns upplåtelser av markområden och hamnanläggningar till båtklubbar omfattas av skatteplikt. Nämnden konstaterade att det inte spelade någon roll om det är sommar eller vinter, eller om klubbarna själva valt att uppföra byggnader på marken för sin verksamhet. Upplåtelsen hade karaktären av upplåtelse för parkering av transportmedel och var därmed skattepliktig.

Stockholms kommun, som var den aktuella kommunen, överklagade på nytt frågan till Högsta förvaltningsdomstolen som denna gång kommer med en dom. Domstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden, och meddelar att Skatterättsnämndens förhandsbesked därmed står fast. Momsplikten för p-plats omfattar även båtar. Domen väntas få konsekvenser för många båtklubbar runt om i landet, när kommunerna nu måste börja ta ut moms vid upplåtelse av uppläggningsplats.

Charlotta Marténg

Läs mer: Högsta förvaltningsdomstolen 5691-17

Denna text publiceras i samarbete med tidningen Resultat