Moms bakom regelkrångel vid köp av företagsbil

Krångliga momsregler ligger bakom att företag köper större fordon än de behöver eller väljer att leasa en bil i stället för att köpa.

I dag gäller olika avdragsregler vid inköp och vid leasing av bil till företaget. 50 procents avdragsrätt vid leasing och noll procent vid inköp av personbil, större fordon undantagna. Något som medför att företag vid investeringsbeslut kan välja ett större fordon än vad de egentligen behöver, eller att de väljer leasing trots att de hellre vill köpa.

– Det är helt obegripligt. Om företaget står i begrepp att köpa eller leasa, så är det ju inte momsfrågan som ska vara avgörande. Momssystemet vilar på principen att moms inte ska bli en kostnad i momspliktig verksamhet. Här blir det en kostnad. Så dagens regler uppmuntrar leasing och köp av stora tunga bilar, säger Markus Karlsson som driver egna företaget Momsexperten. 

Även Näringslivets Regelnämnd (NNR) har tagit fasta på det onödiga regelkrånglet. I rapporten Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018 – 2022 föreslås att momsreglerna vid inköp och hyra av personbilar ska förenklas och förbättras genom att införa mer rättvisa och ändamålsenliga schablonbelopp, 80 procent avdragsrätt för både förvärv och hyra av fordon.

Enligt rapporten skulle mer än hälften av Sveriges cirka en miljon momspliktiga företag gynnas av förslaget.

– Att det är noll procent avdragsrätt som i dag är inte rimligt, eftersom bilen i stor utsträckning används i den momspliktiga verksamheten. Det här drabbar alla möjliga företagare, som säljare, journalister eller någon som tävlar i motorsport, exemplifierar Markus Karlsson. 

Han påminner om att det kan finnas många dolda fällor vid finansiell leasing av bil, som gör att Skatteverket kan omdefiniera avtalen. Nyligen publicerade Skatteverket ett ställningstagande som går ut på att ett leasingavtal ur ett momsperspektiv kan underkännas och betraktas som ett avtal om avbetalningsköp. Något som kan skapa stor osäkerhet och öppna för godtycklig bedömning i det enskilda fallet.

Om bilen exempelvis har ett beräknat marknadsvärde på hundra tusen kronor vid leasingavtalets slut och användaren enligt leasingavtalet erbjuds att köpa den för fem tusen, kan det slå tillbaka mot bägge parter eftersom Skatteverket kan göra bedömningen att avtalet ska tolkas som ett avbetalningsköp.

– Om leasingavtalet i stället betraktas som ett avtal om köp så drabbas båda parter negativt eftersom de vid en sådan bedömning har haft en felaktig momshantering. Man sätter på det här sättet företagen i stor ovisshet kring vad som gäller, säger Markus Karlsson.

Sofia Hadjipetri Glantz

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

FAKTA

För personbilar råder avdragsförbud för ingående moms, även om denna bil fullt ut används i verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning. Exempelvis: budtjänster, hemtjänster och ambulanstransporter.

Om fordonet däremot köps in eller hyrs ut för återförsäljning, uthyrning, persontransporter, transporter av avlidna eller körkortsutbildning gäller inte avdragsförbudet. Större fordon är undantagna avdragsförbudet.