Lägenhet eller aktieinnehav ger inte väsentlig anknytning

Skatterättsnämnden har nyligen avgjort två fall om väsentlig anknytning. Varken en bostadsrättslägenhet eller ett aktieinnehav har ansetts utgöra väsentlig anknytning till Sverige.

Det ena fallet handlar om ett par som tänkt att flytta till Portugal. Paret hade tidigare bott i en villa med sina två vuxna döttrar. Villan såldes och i stället köptes bostadsrätten. Paret hade för avsikt att flytta till Portugal i slutet av 2019, under förutsättning att de efter utflyttningen skulle bedömas vara begränsat skattskyldiga. Paret anser sig inte ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen, då förvärvet av bostadsrättslägenheten inte har skett i så nära anslutning till försäljningen av permanentbostaden att det ska påverka bedömningen. Paret anser inte heller att det faktum att deras döttrar under en övergångsperiod bosätter sig i bostadsrättslägenheten ska påverka bedömningen. Skatteverket är av uppfattningen att paret har väsentlig anknytning till Sverige även efter utflyttningen. Skatterättsnämnden anser att lägenhetens karaktär av fritidsbostad inte påverkas av om döttrarna bor i den, inte heller av att lägenheten köptes innan den nuvarande permanentbostaden såldes, inför att paret skulle flytta från Sverige. Bostaden anses inte ge väsentlig anknytning till Sverige, enligt Skatterättsnämndens bedömning. Att två vuxna döttrars eventuellt bor i lägenheten eller att visst bohag har flyttats till den från en permanentbostad förändrar inte den bedömningen.

Det andra fallet handlar om en person som äger aktier i svenska bolag och är företagsledare i bolagen. Personen är född i Sverige och har sedan 1989 bott i Storbritannien. Personen är efter bodelning och äktenskapsskillnad ensam ägare till en industrikoncern och avser att sälja hela aktieinnehavet. Mannen anser sig inte ha väsentlig anknytning till Sverige eftersom han bott utomlands hela sitt vuxna liv. Inte heller Skatteverket anser att personen har väsentlig anknytning till Sverige. Av samma uppfattning är Skatterättsnämnden, som kommer fram till att personen saknar väsentlig anknytning till Sverige och att denne därmed inte obegränsat skattskyldig här.

Martin Wallström

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer: Skatterättsnämnden 57-19/D

Läs mer: Skatterättsnämnden 27-19/D