HFD: Tolv månader minimikrav för fast driftsställe

HFD fastställer Skatterättsnämnden, SRN:s, förhandsbesked om att ett polskt bolags arbeten under två perioder i Sverige inte utgör ett fast driftsställe. HFD kommer till samma slutsats som SRN, men utifrån en delvis annorlunda argumentation. 

Ett polskt byggbolag som deltagit i en byggverksamhet i Sverige under två perioder anses inte ha fast driftsställe här. Orsaken är att den sammanlagda tiden som verksamheten bedrivits understiger tolv månader, enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD.

Ett fast driftsställe är exempelvis en plats för byggnadsverksamhet som ska redovisa och beskatta sina inkomster i Sverige. Enligt ett skatteavtal mellan Sverige och Polen ska verksamhet pågå under minst tolv månader för att det ska handla om ett fast driftsställe.

Ett polskt bolag utförde arbeten på en bottenplatta i en etantank i Bohuslän mellan 27 augusti 2014 och 8 oktober samma år. Sedan avbröts arbetet i fyra månader. Därefter utförde bolaget arbeten på en kupol på etantankens tak mellan 16 februari 2014 och 17 oktober 2015.

Det polska bolaget ansåg inte att de två perioderna tillsammans uppfyllde tolvmånadersregeln för att det ska handla om ett fast driftsställe. Skatteverket och det allmänna ombudet ansåg att byggverksamheten under de två arbetsperioderna var tillräckliga för att utgöra ett fast driftställe, med påföljande krav på beskattning i Sverige, enligt tolvmånadersregeln.

Skatterättsnämnden, SRN, hade i ett förhandsbesked kommit fram till att det inte handlade om ett fast driftsställe, eftersom de två arbetena vid två olika perioder enligt nämnden skulle betraktas som två separata uppdrag som inte i något fall hade pågått mer än tolv månader.

HFD kommer fram till samma slutsats om att det inte handlar om ett fast driftsställe och fastställer därmed förhandsbeskedet från SRN. Däremot så väljer HFD en annan motivering för sitt domslut. Enligt HFD så ska arbetena vid de två perioderna betraktas som ett och samma uppdrag, som har pågått mellan 27 augusti 2014 och 17 oktober 2015. Avbrottet på fyra månader medför dock att arbetet i sin helhet inte har pågått under tolv månader, varför det enligt HFD inte handlar om ett fast driftsställe. Domen innebär dels att SRN:s förhandsbesked fastställs, dels att bolaget tilldöms rätt till ersättning för yrkat belopp för sina kostnader i HFD.

Martin Wallström

Läs mer: Högsta förvaltningsdomstolens mål 4135-18

Läs mer: Fast driftsställe i Sverige eller inte

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat