Förslag om ny bostadsbeskattning kan påverka kommersiella fastigheter

Ett nytt förslag på beskattning av bostäder har presenterats i dagarna. Där ger nationalekonomen Peter Englund förslag på hur en ny och mer förutsägbar bostadsbeskattning kan utformas. Så påverkas kommersiella fastigheter.

I en ny SNS-rapport tar nationalekonomen Peter Englund, professor emeritus i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, ett helhetsgrepp på beskattningen av bostäder. Bör fastighetsskatten återinföras och hur kan den i så fall utformas för att uppfattas som rättvis, är en viktig frågeställning. Och vad innebär det exempelvis för kommersiella fastigheter? Vi ställer ett par frågor till Peter Englund.

Har du några förslag som gäller kommersiella fastigheter?
– Min spontana uppfattning är att kommersiella fastigheter inte kräver en fastighetsskatt. Avkastningen är rörelsebeskattad. Anledningen till att man däremot ska ha fastighetsskatt på bostadsrätter är att avkastningen inte beskattas på annat sätt. Men jag har försiktigt avhållit mig från att dyka ner i detaljer om kommersiella fastigheter.

Kommer kommersiella fastigheter påverkas indirekt av ditt förslag?
– I rapporten nämner jag att man bör avskaffa fastighetsavgiften på hyresfastigheter just med motiveringen att avkastningen rörelsebeskattas. Jag har inte satt mig in i avskrivningsregler som påverkar den faktiska skattebelastningen. Ägarna till hyresfastigheter beskattas på utdelning och kapitalvinst om det är ett aktiebolag. I den meningen så påverkas de.

Tror du att vi har en ny fastighetsskatt inom ett par år? 
– Jag försöker göra mitt bästa för att det ska bli möjligt. Det är en fråga som det har gått troll i.För att göra så pass radikala förändringar som jag föreslår krävs en rimlig bred politisk uppslutning, så att det inte bara blir en kapp majoritet i riksdagen. Så som det politiska landskapet ser ut och med den laddning som frågan har, bedömer jag det som osannolikt inom det kommande året.

Är politiken överhuvudtaget redo, oavsett om det blir en ny bred skattereform eller inte?
– Allt fler påtalar att om de här förslagen ska genomföras bör det vara som en del av en större skattereform. Mitt förslag är väldigt konkret och färdigt att utföra om man väl bestämmer sig. Jag argumenterar för att göra en sådan förändring i dag när ränteläget är lågt. Då skulle det inte ge någon höjning av den genomsnittliga skatten på exempelvis småhus.

Om fastighetspriserna sänks kan det bli lättare för företag att rekrytera kompetent arbetskraft till populära städer och orter. Hur tänker du kring det?
– Den som lockas till ett attraktivt område och bosätter sig permanent brukar oftast vilja köpa sin bostad. Med mitt förslag så pressas sannolikt priserna på bostadsrätter och småhus, men samtidigt ökas beskattningen i attraktiva områden. På det viset är det varken goda eller dåliga nyheter för att locka personal varaktigt till populära städer och orter.

– Om man lockar personal för tillfälliga jobb i en attraktiv stad, eller om de inte vet om de ska stanna, då kan det vara mer intressant för dem att hyra en bostad. I så fall är mitt förslag positivt, då kostnaderna minskas i hyresrätt.

Peter Englunds förslag till ny bostadsbeskattning:

  • Fastighetsavgiften avskaffas för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar.
  • Bostadsrätter beskattas på samma sätt som småhus.
  • En schablonintäkt från småhus och bostadsrätter beskattas som inkomst av kapital. Intäkten beräknas som en ränta multiplicerad med ett glidande medelvärde av tidigare års taxeringsvärden. Räntan följer bolåneräntan mätt med statslåneräntan med ett påslag på exempelvis 2 procent.
  • Kapitalvinsten vid försäljning beräknas som skillnaden mellan realiserad vinst och antagen normal värdestegring, exempelvis 2 procent per år, med full avdragsrätt för underskott. Vid arvskifte betalar dödsboet skatt på skillnaden i taxeringsvärde räknad från inköpsdatum.
  • Stämpelskatten avskaffas och ersätts av en avgift för att täcka administrationskostnader.
  • Avdragsrätten för ränteutgifter och underskott av kapital bibehålls.

Rapporten kommer ut inom ramen för forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld, initierat av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Projektet pågår i totalt tre år och ska mynna ut i ett tiotal delrapporter där skattesystemets olika delar belyses av ledande skatteforskare. Projektet ska vara klart i slutet av 2021.

Som komplement till forskarna bidrar även myndigheter, företag och andra stora aktörer via olika referensgrupper. I en av dessa deltar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

– Skatten på bostäder är en privat fråga. Det är positivt att Englund tydligt markerar att fastighetsskatten på kommersiella fastigheter bör slopas. Det förenklar, säger Hans Peter Larsson, och fortsätter:

– När det gäller effekter för företag så ser jag framför mig en växling mellan höjd fastighetsskatt och sänkt skatt på arbete, främst på kvalificerad personal så att det blir mer lönsamt att arbeta mer. I förlängningen blir företagens kostnader för talang lägre. Inträdeskostnaden på vissa bostadsmarknader bör också bli lägre, vilket underlättar rekrytering.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz