Experterna svarar: Vad innebär det att leda och fördela arbetet?

Vad går begreppet ”leda och fördela arbetet” ut på i samband med arbetsgivarens roll? Så här svarar Resultats experter.

I många arbetsrättsliga sammanhang har jag hört begreppet att det är arbetsgivaren som ”leder och fördelar arbetet”. Vad betyder detta begrepp egentligen?

Arbetsgivaren har en bestämmanderätt över sin organisation, vilket i dagligt tal brukar benämnas som om att arbetsgivaren leder och fördelar arbe­tet. Denna bestämmanderätt har sin grund i den så kallade decemberkompromissen mellan dåvarande Svenska Arbetsgivarförbundet, SAF, och Landsor­ganisationen, LO, 1906, och kan betecknas som det första kollektivavtalet på den svenska arbetsmark­naden.

En arbetsgivare, har inom ramen för den anställdes anställningsavtal rätt att ge instruktioner för arbetets utförande, det vill säga vad med­arbetaren ska göra för arbetsupp­gifter, hur arbetsuppgifterna ska utföras och när arbetsuppgifterna ska utföras. Arbetsgivarens instruktioner får dock inte stå i strid med gällande lagstiftning, tillämpliga kollektivavtal eller det enskilda anställningsavtalet.

Som arbetsgivare har man en relativt omfattande rätt att göra förändringar av den anställdes ar­betsuppgifter. Den anställde är inte garanterad att endast få utföra specifika uppgifter som hen utfört tidigare, men behöver dock inte acceptera sådana förändringar att det strider mot det enskilda an­ställningsavtalet.

För arbetstagaren innebär arbetsledningsrät­ten att han eller hon har en lydnadsplikt gentemot arbetsgivaren som, om den åsidosätts, kan leda till uppsägning eller till och med avsked om den inte efterföljs. Som exempel kan nämnas att arbetsta­garen vägrar att utföra vissa arbetsuppgifter som arbetsgivaren anvisat.

Anneli Lönnborg, advokat och arbetsrättsexpert