Experterna svarar: Vad gäller för säsongsanställda?

Kan vi säga upp säsongsanställdas kontrakt och låta dem åka hem om vi måste stänga restaurangen på grund av covid-19? Så här svarar Resultats experter.

Vi har en restaurangverksamhet i en av de större skidorterna i Sverige. Som det ser ut nu kommer skidorten att öppna strax innan jul men vad händer med alla våra säsongsanställda om det skulle bli så att skidanläggningen måste stänga på grund av covid-19, och det plötsligt? Kan vi då säga upp de säsongsanställdas kontrakt och låta dem åka hem?

En säsongsanställning är en form av tidsbegränsad anställning. En tidsbegränsad anställning kan i normalfallet inte sägas upp i förtid, utan upphör (i ert fall) när säsongen är slut. Undantag är om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren (när det föreligger grund för avsked), eller om man redan i anställningsavtalet reglerat rätten att säga upp anställningen i förtid. Om ni i anställningsavtalet reglerat rätten att säga upp avtalet i förtid gäller ändå krav på att sakliga skäl för en sådan uppsägning ska föreligga. I ert fall är det uppenbart att sakliga skäl föreligger i och med den omedelbara arbetsbristen som uppkommer till följd av en stängning av skidanläggningen men, som sagt, möjligheten till förtida uppsägning förutsätter att ni avtalat om det. I annat fall har den säsongsanställde rätt till lön under hela säsongen, även fast hen kanske inte utför något arbete.

Anneli Lönnborg, advokat och arbetsrättsexpert