Experterna svarar: Hur redovisas ställda säkerheter?

Företagets dotterbolag har tagit lån hos banken med moderlaget som borgenär. Hur ska det redovisas i årsredovisningen? Så här svarar Resultats experter.

Vår koncern består av två aktiebolag. Ett moderbolag äger 100 procent av ett dotterbo­lag. Dotterbolaget har nu tagit ett lån hos banken och moderbolaget har ställt vissa säkerheter samt gått i borgen för dotterbolaget. Hur redovisas det i moderbolagets årsredovisning? Vi är en mindre koncern och tillämpar K2.

Detta ska redovisas i en not som heter ”Ställda säkerheter och eventualförpliktelser”. Aktierna som pantsatts redovisas som ställd säkerhet till aktiernas redovisade värde vid bokslutsdagen. Moderbolagets borgensförpliktelse redovisas som en eventualför­pliktelse som ”Borgen till förmån för dotterföretag”. Beloppet som ska tas upp är det som överenskommits med banken. Om det är en så kallad generell borgens­förbindelse så tas normalt dotterbolagets skulder (inklusive eventuellt outnyttjad checkräkningskredit) till aktuellt kreditinstitut upp i årsredovisningen.

Kim Lavin, auktoriserad revisor