Deklaration 2019 – Ordlista

Svårt att hänga med på vad som menas? Resultat ger dig en liten ordlista inför deklarationen.

Expansionsfond

Avsättning till expansionsfond är, liksom räntefördelning, ett sätt att göra skattereglerna mellan enskild näringsverksamhet och aktiebolag likvärdiga. Genom att sätta av pengar till expansionsfond kan du skjuta upp beskattningen till ett senare år. Du sätter av till expansionsfond i deklarationen, inte i bokföringen. Se även Räntefördelning.

NE-blankett

Näringsbilagan som ska företagare ska skicka in med inkomstdeklarationen.

Periodiseringsfond

Genom att sätta av pengar till en periodiseringsfond kan du skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år.  Periodiseringsfonder kan även användas till att jämna ut resultatet mellan olika år och ger på så sätt få en jämnare beskattning.

Genom att avsätta till periodiseringsfond ett år med vinst kan fonden återföras ett senare år med förlust och på så sätt kvitta vinst mot förlust.

Högst 30 procent av inkomsten i näringsverksamheten får sättas av. Det avsatta beloppet måste återföras till beskattning senast sjunde året efter det år det sattes av.

Resultat

Företagets intäkter med avdrag för kostnader som visar om företaget gått med vinst eller förlust det aktuella året.

Räntefördelning

För att skattereglerna ska vara likvärdiga mellan enskild närings­verksamhet och aktiebolag har bland annat möjligheten till positiv räntefördelning införts. Den kan ge lägre skatt genom att en del av vinsten i den enskilda närings­verksam­heten flyttas från beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet till beskattning i inkomstslaget kapital.

SGI

Sjukpenninggrundande inkomst. SGI används exempelvis för att räkna ut vilken sjukpenning och föräldrapenning du kan få.

Skattemässigt resultat

När man har gjort justering för ej avdragsgilla kostnader, ej skattepliktiga intäkter samt underskott från tidigare år då får man det resultat som ligger till underlag för skatteberäkningen.

Traktamente

Traktamente är en ekonomisk ersättning för att täcka ökade levnadskostnader som kan uppstå i samband till exempel med utbildning på annan ort eller tjänsteresor.

Överskott

Skattemässigt resultat minus egenavgifter leder till det överskott man har. Överskottet är att likställa med lön när man är anställd. Exempelvis är det underlag för SGI, se mer under SGI.

Läs mer: Första hjälpen inför deklarationen 2019

Läs mer: Skatteverket: Avdrag för företag

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat