BRF kan dra av för solceller efter dom i HFD

En bostadsrättsförening i Östergötland får delvis göra avdrag för ingående moms för solceller. Det visar domarna i Högsta förvaltningsdomstolen i tre sammanhörande mål där Skatteverket förlorade.

Under åren 2012–2014 installerade en bostadsrättsförening i Östergötland solceller på taken till sina byggnader. Bara en tredjedel av den el som producerades i solcellsanläggningen förbrukades inom föreningen. Två tredjedelar av elen såldes till ett elhandelsföretag.

Eftersom två tredjedelar av elen såldes externt yrkade föreningen avdrag med två tredjedelar av den ingående momsen.

Men Skatteverket pekade på avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Enligt Skatteverket hade föreningen inte rätt till avdrag eftersom solcellsanläggningen inte var avskild från bostäderna.

Föreningen överklagade till Förvaltningsrätten i Linköping och fick rätt där. Enligt förvaltningsrätten var solcellsanläggningen fysiskt avskild från bostäderna vilket innebär att den inte omfattades av avdragsförbudet.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu avgjort frågan i tre olika mål som hör samman med varandra.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är solcellsanläggningen inte en del av stadigvarande bostäder. Detta gäller även om den el som anläggningen producerar till viss del används i stadigvarande bostäder. Därför får föreningen dra av mervärdesskatten för solcellerna så långt som anläggningen producerar el som säljs externt. Detta eftersom anläggningen då används i en verksamhet som medför skattskyldighet. Med anledning av domarna har Skatteverket beslutat att se över tre olika ställningstaganden (se nedan).

Björn Dickson

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 6174-18, 6175-18 och 6177-18

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Skatteverket gör översyn efter bakslag

Efter avgörandet i Högsta förvaltningsdomstolen gällande avdrag för solceller har Skatteverket beslutat att se över tre olika ställningstaganden:

• 2018-03-01, dnr 202 90662-18/111, Avdragsrätt för mervärdesskatt vid inköp och installation av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el.

• 2017-12-20, dnr 202 492055-17/111, Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet.

• 2017-12-20, dnr 202 492052-17/111, Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad.

Två tidigare besked om solceller

Före de nya domarna i Högsta förvaltningsdomstolen gällande solceller har det kommit andra besked som också gäller solceller. Här är två exempel:

• Den 7 februari 2019 kom två domar från Kammarrätten i Stockholm som handlade om två makar som har investerat i en solcellsanläggning på sin fastighet. Anläggningen producerar överskottsel som makarna säljer på den öppna marknaden.

Innebörden av domarna var att det är tillåtet att göra avdrag för moms för en investering i en solcellsanläggning för bostäder – i den utsträckning som anläggningen också producerar el som säljs externt.

Kammarrätten i Stockholm, mål nr 120-123-18 och mål nr 124-127-18.

• Den 14 februari 2019 kom ett besked från Skatterättsnämnden som säger att solceller på hus som sitter ihop räknas som en enda anläggning. Därmed tillåts inte avdrag för skatt på el. Skatterättsnämnden 24-18/I.