4 goda råd inför årsskiftet

Här nedan kommer Pia Weimarsdotter på Simployer med sina bästa råd och tips inför årsskiftet. Målet är att åstadkomma ett positivt skattemässigt utfall. ”Men varje tips måste sättas i sitt sammanhang. Både för- och nackdelar måste vägas in vid bedömningen”, säger Pia Weimarsdotter.

1. Starta aktiebolaget i rätt tid och ta ut rätt lön

Står man i begrepp att starta ett aktiebolag finns det flera faktorer med skattemässig koppling att ta hänsyn till. Bland annat när det gäller årets gränsbelopp. Detta tillgodoräknas den som äger aktierna vid årets ingång.

Vid vilken tidpunkt anses aktierna uppkomma i ett helt nybildat bolag?

Ett bolag anses bildat då stiftelseurkunden är undertecknad av samtliga stiftare. En annan förutsättning är att bolaget registreras hos Bolagsverket.

Den som tänker starta ett bolag nu, så här i slutet av året, ska alltså se till att stiftelseurkunden är undertecknad senast den 31 december 2021. Aktieägarna får då beräkna årets gränsbelopp för 2022. Detta även om bolaget registreras hos Bolagsverket först under 2022.

Om en aktieägare har blivit beskattad för utdelning i inkomstslaget tjänst i stället för i kapital, på grund av det som sagts ovan, kan man begära omprövning av det årets inkomstdeklaration senast fem år efter beskattningsåret.

Har det inte skett någon utdelning, men det sparade gränsbeloppet har blivit för lågt beräknat, kan detta korrigeras utan att man behöver begära omprövning. Korrigeringen görs då på blankett K10.

Blankett K10 fastställs inte vid inkomstbeskattningen. Den kan därför lämnas in för fler år tillbaka än den maximala omprövningstiden som är sex år, inklusive det aktuella beskattningsåret.

Om man redan har ett befintligt bolag ska man tänka på att ta ut rätt lön under 2021. Att räkna med löneunderlag i gränsbeloppet för kvalificerade andelar gör ju att delägaren får större utrymme för utdelning som beskattas till 20 procent. För att få göra det krävs att delägaren uppfyller kravet på löneuttag. Vid beräkning av gränsbelopp för utdelning 2022 gäller då att man tagit ut rätt lön under 2021.

För att kunna lägga till ett lönebaserat utrymme till gränsbeloppet 2022 måste delägaren eller någon närstående, under kalenderåret 2021, ha tagit ut en kontant lön på minst det lägsta beloppet av:

• Sex inkomstbasbelopp för 2021 (6 × 68 200 kronor = 409 200 kronor) med tillägg av 5 procent av lönerna i företaget och dess dotterföretag och

• 9,6 inkomstbasbelopp (9,6 × 68 200 kronor = 654 720 kronor

För en ägare till ett enmansbolag utan andra anställda innebär det ett lönekrav på minst 409 200 / 0,95 = 430 737 kronor.

2. Nollställ aktiebolagets resultat med tantiem

Det finns inget som hindrar att ett aktiebolags resultat nollställs med en tantiemavsättning. Även för fåmansföretag gäller allmänna regler om avdrag för tantiem.

Ett bolag med kalenderår som räkenskapsår kan alltså besluta på bolagsstämman att ett tantiem ska betalas ut. Företaget får då avdrag för tantiemavsättningen i bokslutet och kan på så vis nollställa sitt resultat.

Aktieägaren ska beskattas för tantiemet det beskattningsår som beloppet blir disponibelt, det vill säga senast då bolagsstämman fattar sitt beslut.

Om tantiemet betalas ut året efter räkenskapsåret, alltså kalenderåret, skjuts beskattningen av beloppet upp ett år.

3. Pensionsspara i enskild firma eller handelsbolag

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag kan få avdrag för eget pensionssparande med ett belopp som motsvarar 35 procent av inkomsten av näringsverksamhet, dock max 10 prisbasbelopp. Det innebär 476 000 kronor för 2021.

Betalning av en premie för pensionsförsäkring eller en insättning på pensionssparkonto utgör dock inte en kostnad i näringsverksamheten. Det betyder att ”bokföringsmässiga grunder” därför inte gäller.

För avdrag krävs därför alltså att premien betalas, till exempel dras från personens konto, före årsskiftet. Detta oavsett om inbetalningen bokförs hos försäkringsbolaget i början av januari nästa år.

4. Köp inventarierna före nyår

Har du en verksamhet med kalenderår som räkenskapsår? Går verksamheten med överskott?

Vänta då inte med planerade inköp av maskiner eller inventarier till efter årsskiftet. När räkenskapsåret slutar den 31 december är det alltid lönsamt att göra dessa inköp före årsskiftet, i stället för i början av året därpå. Det hänger ihop med att man då får göra ett helt års avskrivning, även om inköpet gjordes i slutet av december.

Effekten blir extra påtaglig om det gäller inköp av utrustning som är så dyr att avskrivningarna måste fördelas på flera år. Inköp av maskiner och inventarier av mindre värde får skrivas av direkt medan dyrare inventarier och maskiner skrivs av genom årlig värdeminskning.

Tänk också på att det är möjligt att få skattereduktion enligt tillfälliga regler med 3,9 procent för inköp av materiella inventarier, som anskaffas under kalenderåret 2021 och där avdrag medges genom årlig avskrivning.

Med mindre värde menas ett värde som underskrider ett halvt prisbasbelopp för det aktuella året. För 2021 är det 47 600 kronor.

Inköp av maskiner och inventarier under 2021 får alltså dras av direkt i sin helhet om kostnaden är högst 23 799 kronor. För denna kategori inventarier gäller inte de ovan nämnda bestämmelserna om skattereduktion.

Björn Dickson

Läs mer: Snart nytt år – glöm inte detta!